Årets motionsflöde: Kristdemokraterna

Ekonomisk etik, sänkt dansbandsmoms och den svenska hemundervisningens status satt i relation till FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och Europakonventionen är några av de frågor som kristdemokratiska riksdagsledamöter valt att lyfta i årets motionsflod i riksdagen.

”En marknadsekonomi utan en moral och etik riskerar att kollapsa. Tillväxt och värde kan inte räknas enbart i kronor och ören. Etiska grundvärden har en central betydelse för ett gott samhälle med ekonomisk tillväxt, trygghet och frihet. Om vi inte förmedlar värden som medmänsklighet, etik och hederlighet som förvaltats i den kristna traditionen raserar vi grunden för ett gott samhällsbygge”, skriver den välkända kristdemokratiska profilen [[Tuve Skånberg]] i en motion.

”I USA rekryteras medvetet studenter till elituniversiteten bland dem som hemundervisas medan i Sverige döms föräldrar till dagsböter om de hemundervisar sina barn”, skriver [[Annelie Enochson]] och fortsätter:

”I protokollet för Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna står följande i artikel 2 om rätt till hemundervisning:
Ingen får förvägras rätten till undervisning. Vid utövandet av den verksamhet som staten kan ta på sig i fråga om utbildning och undervisning skall staten respektera föräldrarnas rätt att tillförsäkra sina barn sådan utbildning och undervisning som står i överensstämmelse med föräldrarnas religiösa och filosofiska övertygelse”.

Göteborgsledamoten Enochson tar i motionen upp frågan om hemskolning, ett inslag i utbildningsväsendet som i praktiken är helt okänt i Sverige, men något som till viss del förekommer i Finland och på Åland, och jämförelsevis sett är vanligt i USA. Där tar helt enkelt föräldrarna över undervisningsansvaret från skolan och arrangerar istället skolgången i hemmet.

Kommentera