Jämställdhet – inte längre målet för regeringen?

I Ekots lördagsintervju (15/9) intervjuades jämställdhetsminister [[Nyamko Sabuni]] (fp). En av frågorna handlade om regeringens förändrade direktiv till Försäkringskassan kring målet om ett jämställt uttag av föräldraförsäkringen. Enligt Sabuni, som inte kände till förändringen förrän efter den genomförts, är detta inte ett tecken på en ändrad jämställdhetspolitik från regeringens sida. Makthavare.se har undersökt detta mer noggrant.

Redan i oktober 2011 rapporterade Feministiskt perspektiv och sedan Dagens Nyheter om de förändrade direktiven till Försäkringskassan. Förändringen innebär att Försäkringskassan går från att aktivt arbeta för ett jämställt uttag av föräldraförsäkringen till att de endast ska ge föräldrarna tillräckligt med information för att de ska ha förutsättningar att välja hur de vill fördela uttaget mellan sig.

I Ekots lördagsintervju menar Sabuni att regeringens primära strategi för att uppmuntra till ett jämställt uttag av föräldraförsäkringen är den så kallade jämställdhetsbonusen, som innebär en ekonomisk bonus när föräldrar tar ut mer än den reserverade delen av föräldraförsäkringen. Att fokus flyttas till information i de nya direktiven är enligt Sabuni bara en skriftlig förändring som inte ska påverka Försäkringskassans praktiska arbete. Dock menar myndighetens familjeekonomiske talesperson [[Niklas Löfgren]] i ovan nämnda DN-artikel att det har påverkat Försäkringskassans arbete och att de bland annat inte längre har mandat att driva påverkanskampanjer med fokus på jämställt uttag av föräldraförsäkringen. Som en kommentar till detta säger nu Sabuni att hon hört annat och att om det skulle vara så att det har förändrat FK:s arbete så borde de rapportera detta till regeringen.

I maj ställde [[Eva-Lena Jansson]] (s) i en interpellation frågan till Sabuni om hon avser vidta åtgärder för att säkerställa ”att de jämställdhetspolitiska målen fortsättningsvis ska genomsyra regeringens politik inom samtliga ansvarsområden”. I interpellationssvaret är det tydligt vad regeringens syn på jämställdheten är att vi ska nå ”mer jämställdhet”, en formulering som återkommer i Sabunis svar. Målet är uppenbarligen inte längre att vi ska nå jämställdhet, utan mer jämställdhet.

Tidigare i Eko-intervjun, i frågan om kvotering av bolagsstyrelser, säger Sabuni att vi inte ska lagstifta utifrån kollektivet utan från individen. Trots detta är just föräldraförsäkringen en försäkring som inte utgår från individen utan från att man är två som ska dela på försäkringen. En individualiserad föräldraförsäkring, alltså en där varje förälder har en del av föräldraförsäkringen var som inte går att överföra till den andra föräldern, är i dag en majoritet av de svenska riksdagspartierna emot.

Vidare i interpellationsdebatten menar Sabuni att det av riksdagen fastställda jämställdhetsmålet finns kvar och att förändringen inte handlar om målet i sig utan Försäkringskassans roll i arbetet, som enligt Sabuni inte ska vara de som driver denna förändring. Regeringen ska istället genom politiken skapa förutsättningar för ett jämställt uttag av föräldraförsäkringen. Varför Försäkringskassan inte kan vara en del av detta genomförande – vilket annars brukar vara myndigheters roll; att genomföra regeringens fastlagda politik – lämnas dock osagt.

I Ekots lördagsintervju pekar Sabuni på det uppenbara problemet bakom förvirringen inom jämställdhetsområdet: Alliansen är inte överens. Medan folkpartiet, moderaterna och centerpartiet är för en mer progressiv jämställdhetspolitik finns kristdemokraterna där som en bromskloss. Detta kan vara en del av förklaringen till att Sabuni inte kände till förändringen i direktiven till Försäkringskassan förrän efter att den hade gått igenom, trots att det är hennes uppgift som jämställdhetsminister att samordna och driva på hela regeringens och alla departements jämställdhetspolitik.

Makthavare.se har sökt Nyamko Sabuni för en kommentar.

Kommentera