Insats utan varken mening eller mål?

Det finns många olika motiv till att Sverige deltar i internationella insatser, men hur står det till med måldefinitionen? Under en paneldiskussion avhandlades motiv och bakgrund till Sveriges insatser och Björn von Sydows partitillhörighet blev ifrågasatt av SD Television.

Seminairum: Syftet med Sveriges internationella militära insatser
Plats: Restaurang Hamnplan 5
Publik: Cirka 100 personer
Moderator: [[Jens Petersson]], Svenska FN-förbundet
Budskap: Varför deltar Sverige i internationella insatser, vilken förmåga är det vi ska skicka ut och under vems ledning?
Citatet: ”Skönt att se att en moderat av den gamla stammen kan visa känslor!” (kommentar från SD Televisions redaktör till Björn von Sydow, socialdemokrat och f.d. försvarsminister)

Paneldiskussionen delades in tre huvudfrågor där varje panelmedlem fick sammanfatta sina synpunkter. På frågan om varför Sverige ska delta i internationella insatser hävdade F.d. försvarsministern [[Björn von Sydow]] att det inte finns ett entydigt varför att och inget entydigt varför inte. Vi kommer att fortsätta ha politiska avgöranden operation per operation. Det måste regering, riksdag och folkopinionen hela tiden ta ställning till enligt honom. Det finns olika motivkretsar och man kan inte från början veta vem som har skulden.

”Elementet av kollektiv säkerhet är ett utrikespolitiskt argument. Sen finns det ett annat argument som handlar om humanitär solidaritet – utan att Sveriges egen säkerhet är indragen. Den tredje  motivkretsen är Försvarsmaktens behov av seriös och krävande verksamhet.”

[[Linda Åkerström]] från Svenska freds- och skiljedomsföreningen är en varm anhängare av FN:s ”responsibility to protect”, ett gemensamt ansvar för säkerheten för personer som finns i utsatta områden. Hon tycker inte att Försvarsmaktens behov av träning och utveckling ska ha inflytande i den här processen.

[[Jan Mörtberg]] från Försvarshögskolan hävdade att motivbilden förändrats efter det första gulfkriget. En vattendelare var enligt honom när svensk trupp gick in i Bosnien med BA 01. Dels uppfattade Sverige ett starkt flyktingtryck och dels pågick eu-förhandlingar.

”Bildt har vittnat om att engagemanget syftade till att stödja våra förhandlingar i Bryssel. Nationellt egenintresse är alltså ytterligare ett motiv till att vi ska delta. Det är  även oerhört viktigt för offierare och soldater att det finns en tydlig motivbild. Frågan varför måste bli besvarad.”

[[Eva Zillén]] är senior rådgivare på Kvinna till Kvinna och pekade på komplexiteten i kvinnornas situation. Hon tycker att insatser behövs, men tror inte att det är militären som skyddar kvinnorna ensamt eller ens framförallt. Enligt henne är kvinnorna i Afghanistan väldigt klara med att det inte är militären som ger skydd.

”Det finns olika bilder och det allra viktigaste är att man tar upp det och ser var Sverige ska gå in säkerhetspolitiskt. Vilka delar ska vara militära och vilka ska vara civila. Det går inte att bygga fred enbart med militära medel, man måste få in fler komponenter. Det är väldigt enkelt. Det kvinnorna säger är att de vill få sina röster hörda. Jag tror att de skulle bli väldigt besvikna över hur vi spenderar våra pengar i Afghanistan. ”

Eva Zillén pekade också på vikten av tydliggöra syftet och målet. ”När är vi klara? Varför är vi där och vad vill vi uppnå?”

Panelen var relativt enig om vilka uppgifter de internationella insatserna ska lösa och att det är viktigt med samordning av den militära och civila insatsen. Eva Zillén lyfte frågan kring om militära insatser styr var biståndet går, eller tvärtom? Och att dessa frågor bör klargöras i ett tidigt skede. Linda Åkerström tycker inte att man hamnar rätt när man på hemmaplan diskuterar JAS-plan, trots att kraven från insatsområdena ofta handlar om soldater på marken.

”Generellt så har vi sett en ökad fokus mot en skarpade våldsanvändning i internationella insatser. Jag tycker att vi ska vara försiktiga i den utvecklingen och inte tänka att ”vi måste sätta ned foten och bidra med något.”

Under vems ledning?
Björn von Sydow tror att det kommer att bli en minskad efterfrågan på NATO-ledda och NATO-baserade fredsfrämjande insatser. Enligt honom bör det finnas ett utökat utrymme för FN-ledda insatser. När det gäller Nordic Battle Group finns det enligt von Sydow en skepsis i EU-systemet.

”Ja, de finns där men de har bara uthållighet för fyra månader. Vad händer sen? I grunden anser jag att det är bra att det finns ett alternativ baserat på EU-länder och att det finns en samverkan.”

Linda Åkerström tycker att vi borde ha en tydlig princip om var vi deltar och med vilken ledning. Insatsen påverkas tydligt av vem som leder den men det glöms bort enligt henne.

”Den som har hatten får också pengarna och det är där vi investerar våra resurser. NATO är en strikt militär organisation. Det påverkar hur insatserna genomförs.”

Det är viktigt med ett tydligt FN-mandat enligt Eva Zillén. ”FN borde kunna bli bättre om de fick rätt personer dit. Jag tycker också att det är tydligt vilka länder det är som bidrar till FN-ledda militära insatser och det första västlandet kommer på plats nummer femton. Jag tycker att det är viktigt att det ska finnas ett mandat som kommer från FN så att man lutar på ett brett mandat.”

Avslutningsvis ställde en måttligt påläst representant från SD Television en fråga till Björn von Sydow där han i samma andetag utmålade honom som en moderat av den gamla stammen (eftersom han vågade visa känslor). Efter att ha klargjort sitt socialdemokratiska medlemskap svarade Björn von Sydow på frågan om vilka det är vi tjänar.

”Vi tjänar Sveriges demokrati enligt de åtaganden vi gjort, det vill säga vårt medlemskap i FN och EU.”

Kommentera