Kartläggning: Detta tycker partierna om surrogatmödraskap

Sverige står inför ett viktigt politiskt vägval. Den kommande veckan kommer Utredningen om utökade möjligheter till behandling av ofrivillig barnlöshet att presenteras. Förslag om lagstiftning om surrogatmödraskap i Sverige är uppe på tapeten. Surrogatmödraskap är idag oreglerat i svensk rätt och debatten splittrar såväl partier som block. Ska surrogatarrangemang legaliseras eller förbjudas?

Surrogatmödraskap kan ske på två vis: vid partiellt surrogatmödraskap används kvinnans egna ägg vilket betyder att hon har genetisk förankring till barnet hon bär. Det andra fallet, fullständigt surrogatmödraskap, består av provrörsbefruktning (IVF) där både spermier och ägg befruktas utanför kroppen. I detta fall kommer inte kvinnan att ha någon genetisk förankring till det barn hon föder. Surrogatmödraskap kan genomföras altruistiskt där surrogatmodern inte får någon ersättning. Barn kan även födas genom kommersiellt surrogatmödraskap där en viss ersättning ges ut. Insemination och IVF regleras i lagen om genetisk integritet. Lagen (2006:351), som inte uttryckligen förbjuder surrogatmödraskap i Sverige, ger dock möjlighet för ofrivilligt barnlösa par att genomföra surrogatarrangemang utomlands för att därefter komma hem till Sverige med sina barn. Barn vilka har fötts med hjälp av surrogatmödraskap dokumenteras idag som adopterade barn.

Sverige står nu inför ett stort politiskt beslut: att antingen legalisera eller förbjuda surrogatmödraskap. Onekligen skapar detta diverse problem som politiker och partierna snart kommer att få ta ställning till. Vi har gått igenom vad partierna egentligen tycker om surrogatmödraskap!

Centerpartiet: Vid partiets stämma 2013 fastslogs att partiet tar ställning för altruistiskt surrogatmödraskap. Centerpartiet har även lagt fram en motion i vilken det argumenteras för en legalisering av altruistiskt surrogatmödraskap. Motionen och partiets hemsida lyfter fram ofrivilligt barnlösa pars längtan och vikten av en juridisk lösning som kan underlätta för dessa par.

Liberalerna: Hösten 2014 lades det fram en motion med partiledare Jan Björklund som första namn med tydliga argument för altruistiskt surrogatmödraskap. Med ytterligare en handfull motioner och uttalandet står det tydligt att partiet är enat för ett beslut byggt på att inte inskränka människors fria val.

Kristdemokraterna: Kristdemokraterna har lagt fram tre motioner i vilka det visar sig att partiet är emot samtliga former av surrogatmödraskap. Partiet skriver även på sin hemsida att de inte vill se en lagstiftning för surrogatmödraskap med grund i att värna om familjen, individens integritet och även exploatering av kvinnors kroppar.

Miljöpartiet: Har länge varit aktiva i frågan och visar med bland annat nio motioner att de är för altruistiskt surrogatmödraskap. Där lyfts framför allt juridiska bekymmer och ofrivilligt barnlösa pars längtan. Dock har partiet ännu inte tagit officiell ställning i frågan vilket går det att tolka partiet situation som något osäker, vilket som kan ha att göra med Grön Ungdoms försiktiga uttalanden emot surrogatmödraskap.

Moderaterna: Hittills har Moderaterna endast lagt fram en motion, i vilket det tydligt argumenteras för såväl altruistiskt som kommersiellt surrogatmödraskap. Partiet har haft låg profil i frågan med enstaka politiker vilka uttalats sig positiva till legalisering av altruistisk surrogatmödraskap, något som går att se som oenighet i partiet.

Socialdemokraterna: Socialdemokraterna har ännu inte tagit officiell ställning i frågan. Partiet har tidigare lagt fram fyra motioner i vilka det argumenteras både för och emot surrogatmödraskap. Med SSU och (så sent som förra veckan) S-kvinnor som båda kraftfullt tagit ställning mot surrogatmödraskap på feministiska grunder, framgår det tydlig att partiet är splittrat i frågan.

Sverigedemokraterna: Partiet har varken lyft frågan vid motioner, andra politiska dokument eller uttalanden. År 2011 lades en motion fram i vilken det förespråkas nationella riktlinjer för assisterad befruktning vid behandling av ofrivillig barnlöshet. Däremot visar sociala medier och andra kanaler på att partiet tar ställning emot surrogatmödraskap.

Vänsterpartiet: I Vänsterpartiets namn lades motioner fram redan 2004, av politiker vars åsikter inte gick i linje med partiets. Idag står partiet enhälligt emot samtliga former av surrogatmödraskap. Även Ung Vänster går i linje med moderpartiet och har tagit kraftfullt avstånd från surrogatarrangemang.

Surrogatmödraskap tycks inte tidigare ha varit en särskilt högt prioriterad fråga för de svenska riksdagspartierna. Partierna har inte gått till val på frågan vilket gör det svårt att det i skrivande stund avgöra partierna kommande ställningstagande. Onekligen kommer utredningens förslag att väga en stor roll. Att Sveriges tre största partier ännu inte tagit officiellt ställningstagande tyder på viss osäkerhet och inväntan på utredningen. Däremot går det att påstå att Socialdemokraterna kan gå i samma riktigt som SSU samt S-kvinnor och för att avstånd från surrogatarrangemang. Vid Moderaternas fall går det att se ett möjligt ställningstagande i likhet med Folkpartiet.

Vi ser hur länder vilka tidigare tillåt surrogathandel, likt Indien och Thailand, numera förändra sina lagstiftningar. EU-parlamentet röstade i december nej till samtliga former av surrogatarrangemang, och länder som Frankrike och Italien har förbjudit surrogatmödraskap. Det är naturligtvis svårt att veta resultatet men det är det ingen omöjlighet att vi snart får se Sverige gå i samma riktning mot surrogatmödraskap.