Det spelar roll vem som mäter

För att få en bild av ungefär hur allmänhetens partipolitiska uppfattningar ser ut mellan val används opinionsundersökningar. Olika opinionsundersökningar gjorda vid samma tidpunkt tenderar dock att få olika resultat. Att olika undersökningar får olika resultat går inte att komma ifrån, av det enkla skälet att man inte frågar alla väljare, utan bara ett urval av dem.

Om man väger samman resultaten från olika opinionsundersökningar till en så kallad ”poll of polls”, som i Sverige bara görs i ganska begränsad omfattning, visar det sig dock att mätningar från samma opinionsinstitut tenderar att sticka ut från genomsnittet åt samma håll. Med andra ord, opinionsinstituten över- respektive underskattar systematiskt stödet för olika partier genom brister i exempelvis urvals- och viktningsprocesser.

Jakob Bergman och Björn Holmquist vid statistiska institutionen på Lunds universitet har i publikationen Poll of polls: A compositional loess model vägt samman resultatet av 509 opinionsundersökningar gjorda 2006-2013 av nio olika opinionsinstitut med hjälp av en ny statistisk metod.

Bergman och Holmquist finner att de svenska opinionsinstituten tenderar att avvika från den sammanvägda skattningen enligt följande:

Institut och medelavstånd till sammanvägning

Novus 0,022

Sifo 0,024

SCB 0,026

Ipsos/Synovate 0,026

YouGov 0,027

Demoskop 0,032

Skop 0,032

United Minds 0,034

Sentio Research 0,035

Enheten som medelavståndet anges i är så kallat Aitchisonavstånd, ett avståndsmått för att mäta avstånd mellan andelar. Novus och Sifo hamnar närmast, och Sentio Research och United Minds hamnar längst ifrån. Det ska dock påpekas att sammanvägningen är en sammanvägning av nio undersökningar av vilka minst åtta är ”fel” (det vill säga, inte korrekt återger väljarnas politiska preferenser). Således innebär ett stort medelavstånd mellan ett instituts resultat och det sammanvägda resultatet inte nödvändigtvis att det institutets skattningar är sämre än andra.

Vad gäller vilket institut som över- respektive underskattar vilket parti finner de att Novus, SCB och YouGov har bara mycket små systematiska felskattningar i sina mätningar. Demoskop överskattar Folkpartiet och Miljöpartiet, och underskattar övriga partier. Ipsos/Synovate överskattar marginellt de fyra borgerliga partierna, och underskattar Sverigedemokraterna. Sentio Research överskattar Sverigedemokraterna och ”övriga partier”*, men underskattar alla andra partier förutom Vänsterpartiet. Skop överskattar de borgerliga partierna och underskattar ”övriga partier”*, och United Minds överskattar Sverigedemokraterna och övriga partier men underskattar Socialdemokraterna och samtliga borgerliga partier.

*Övriga partier avser här de småpartier som inte når över 4 procent i opinionsmätningar och därför brukar redovisas i en samlad stapel som benämns övriga partier.

Läs mer om Bergmans och Holmquists sammanvägning av opinionsundersökningar här. För svenska poll of polls, se statsvetaren Henrik Ekengren Oscarssons blogg, där Oscarsson publicerar en sammanställning han kallar MäMä (Mätningarnas Mätning). Vill du ha mer av opinionsundersökningar och svensk opinion så är du varmt välkommen på kvällens nypremiär av Makthavaröl!