Så många uteslöts ur ungdomsförbunden efter #metoo

Det börjar lugna sig nu, men vågorna efter #metoo och den politiska delen av uppropet, #imaktenskorridorer, har gjort ett stort avtryck i den politiska debatten. I regeringens vårändringsbudget lanserades exempelvis ett antal reformer som “metoo-reformer.” Men vad som egentligen har hänt är däremot inte lika självklart. Vilka åtgärder har ungdomsförbunden vidtagit för att minska risken för sexuella trakasserier och sexuellt våld mot kvinnor? Vi har ställt några frågor till alla ungdomsförbunden. Två ungdomsförbund har valt att inte svara.

Ung Vänster
Ung Vänster berättar, via sin ordförande Henrik Malmrot, att man inte har haft några ärenden uppe med anledning av #imaktenskorridorer och därmed inte heller har uteslutit några medlemmar. Förbundet menar att man har ett bra internfeministiskt arbete med bland annat tjejseparatistiska träffar som har gjort att tjejer i förbundet får andra tjejer som förebilder och som gör att frågor om exempelvis sexuella trakasserier ska komma upp till ytan så snabbt som möjligt. De anser däremot att #metoo har aktualiserat diskussionen ytterligare bland deras medlemmar. Ung Vänster har inte förändrat sina rutiner för att arbeta med denna typ av frågor utan menar att man redan har ett aktivt arbete.

SSU
Inte heller SSU vill prata offentligt om hur många som uteslutits ur deras förbund. De hänvisar till inblandade. Dock meddelar man att frågan diskuteras i hela organisationen och att medlemmar har uppmuntrats att uppmärksamma den här typen av händelser och lyfta den med centrala representanter för att åtgärder ska kunna vidtas om det behövs. SSU svarar också att man jobbat mycket på att sprida kunskap inom organisationen om hur man ska agera om man utsätts eller uppmärksammar något som inte är okej. SSU hade redan innan #metoo policys för hur man ska agera kring sexuella trakasserier. “Vi kan inte tillåta en utveckling där unga kvinnor inte vill vara en del av politiken på grund av rädslan för sexuella trakasserier och övergrepp, vi måste ha med kvinnor i den framtida samhällsutvecklingen”, skriver SSU i sitt svar på våra frågor.

KDU
Christian Carlsson, förbundsordförande för KDU, bekräftar att man inte har haft några uteslutningsärenden i samband med #imaktenskorridorer. Man har inte heller ändrat några rutiner, men valt att förtydliga de befintliga styrdokumenten. Två ärenden har varit uppe för intern diskussion för olämpligt beteende, men dessa personer hade enligt förbundet valt att lämna innan förbundet fick kännedom om händelserna.

Efter #metoo-debatten säger Carlsson att KDU aktivt deltagit i debatten och arbetsutskottet i förbundsstyrelsen tar upp de fall som kommer till deras kännedom. De erbjuder även stöd och samtal, samt polisanmäler ifall ett brott har skett. Internt påminner de alla distriktsledningar om den värdegrund och uppförandekod som sedan tidigare finns i förbundet. På kanslinivå har de tagit fram en checklista samt en medlemsenkät där bland annat dessa frågor behandlas.

Grön Ungdom
Inom Grön Ungdom svarar man att ingen har uteslutits ur förbundet efter #imaktenskorridorer men att man inte vet hur många som uteslutits ur Miljöpartiet på grund av sekretess. Inom Grön Ungdom har man dock haft fyra ärenden uppe som har diskuterats efter #metoo i höstas. Inom förbundet har man dock förstärkt sina krishanteringsrutiner och försökt att förmedla internt vart man ska vända sig om man utsätts för något. Grön Ungdom har också tagit kontakt med övriga ungdomsförbund för att se vad man kan lära sig av varandra. Grön Ungdom har tagit fram en ny policy och omarbetat sina rutiner för att säkerställa att ingen utsätts för sexuella trakasserier.

LUF
Liberala ungdomsförbundet har valt att inte kommentera hur många ärenden som har varit uppe under #metoo-debatten, men deras pressansvarige säger att en handfull fall har varit uppe för uteslutning. Efter att de har tagit del av berättelser från #imaktenskorridorer har de påbörjat ett genomgripande förändringsarbete och infört nya rutiner med trygghetsgenomgångar inför alla större evenemang. LUF har tagit fram beteenderiktlinjer och information om vart man vänder sig om man skulle bli utsatt. De menar att en förändring inte görs i en handvändning, men att de arbetar med att skapa ett öppnare samtalsklimat där den här typen av problem ska vara enkla att lyfta.

MUF
Även MUF väljer att inte kommentera hur många som eventuellt uteslöts i samband med #metoo-debatten och inte heller hur många ärenden som har varit uppe. Efter debatten har de utredd de uppgifter som de har fått, samt erbjudit samtalsstöd. De uppmuntrar till polisanmälan om det handlar om brott. De säger även att de arbetar förebyggande så att inget liknande händer igen. MUF menar att de kommer fortsätta att tala mer om dessa frågor och vikten av att inte vara tyst om man blivit utsatt. Dessutom deltar ungdomsförbundet i den arbetsgrupp partiledningen i Moderaterna har tillsatt som ska leda arbetet med att se över partiets värdegrund.

Centerpartiets Ungdomsförbund och Ungsvenskarna har valt att inte svara på våra frågor.

Trackbacks

  1. [...] Vi har granskat hur de politiska ungdomsförbunden har agerat efter #metoo-hösten. De har agerat helt rätt. Alla förbund, bortsett från CUF och SDU som valde att inte svara på undersökningen, har satt upp planer för förebyggande arbete och de uppger även att de har tagit fram förebyggande riktlinjer. Bra, men vart tog den verkliga diskussionen vägen? [...]