Många vilse i polisdebatten

Får inte [[polisen|poliser]] vara politiskt aktiva? Frågan har rests idag efter att polismyndigheten i Västerbottens län låtit meddela att de tycker att tre poliser med tunga uppdrag i socialnämnder i orten där de verkar som polis ska lämna sina uppdrag. Dagens Nyheter toppar med rubriken ”Poliser förbjuds arbeta politiskt”. Men riktigt så enkelt är det inte. Makthavare.se har granskat frågan.

Som polis har man en skyldighet att rapportera brottslighet man kommit till kännedom om. Polislagen lyder:

9 § När en polisman får kännedom om ett brott som hör under allmänt åtal, skall han lämna rapport om det till sin förman så snart det kan ske.

Den lagen står i konflikt med de poliser som exempelvis är ordförande i en socialnämnd där de har absolut sekretess kring de ärenden de hanterar. Om en klient berättat om brott han begått vid utredningen av ett socialtjänstärende och detta kommer till ordförandens/polisens kännedom så är det osäkert om det är sekretessen eller rapporteringsskyldigheten som har företräde. Det är den konflikten som är upphovet till de aktuella fallen.

Det finns alltså ingenting som förhindrar en polis från att i övrigt engagera sig politiskt, vilket man kunnat få intryck av i dagens medierapportering. En av dem som engagerat sig i frågan är centerpartiets riksdagsledamot [[Annie Johansson]]. Hon reagerade just på DN:s artikel där man får intrycket av att det skulle gälla ett generellt förbud för poliser att engagera sig politiskt:
- I den principiella frågan vill jag vara glasklar. Självklart ska man som polis ha rätt att engagera sig politiskt på orten där man bor.

Men Annie Johansson blir mer tveksam när hon ska ta ställning till vilket som går först, polismans rapporteringsskyldighet eller socialsekretessen.
- Visst finns det en tydlig konflikt här, och jag tycker man som enskild ska ta sig en ordentlig funderare på om det är lämpligt att vara polis och samtidigt handha socialsekretess. Därför välkomnar jag en prövning i arbetsdomstolen så vi verkligen får svart på vitt vilket som går först av de två, var för sig, mycket bra lagarna.

I en intervju på arbetsgivarverkets hemsida fastslår deras chefsjurist [[Carl Pfeifer]] att det inte finns något generellt förbud mot polisers politiska engagemang.
- Det är mycket viktigt att framhålla att frågan gäller just socialnämnden och rollen som ordförande eller annan ledande funktion i socialnämnden, inte politiska uppdrag generellt, säger Pfeifer.

Finns det inte en risk att det kan uppfattas som att polisen som arbetsgivare inte önskar politiskt engagerade medarbetare?
- Det kan självfallet uppfattas så men det är inte det som frågan gäller det handlar om just en ledande roll i socialnämnden och det speciella omständigheter som gäller arbetet i en socialnämnd på samma ort där du är verksam som polis.

Kommentera