Shells omvärldsanalyser

Wim Thomas , chef för Shells Global Energy Team, presenterade på onsdagsförmiddagen det stora energiföretagets omvärldsanalys. Det skedde vid ett seminarium uppe på Borgen, alldeles vid Österport, där Almedalen i praktiken tar slut. Det är två huvudscenarier som lyfts fram i Shells omvärldsanalys:

Scrabble ("Gytter")

Energi- och klimatfrågorna tas inte upp av makthavarna förr’n problemen blir akuta.

Ett slags "Business As Usual"-scenario.

Blueprints ("Blåkopia")

Utmaningarna på energi- och klimatområdet skapar lokala försök att komma tillrätta med problemen, bland annat genom att sätta pris på utsläpp och därmed ge en stark stimuli till teknologiska förändringar. Ett slags "Perestrojka"-scenario.

Shells omvärldsanalyser har ett öppet och har ett brett perspektiv – och sträcker sig fram till 2050. De är renodlingar av många olika åsikter om framtiden, och Thomas noterade att framtiden självfallet blir varken en Röra eller en Blåkopia, utan snarare en mix av dessa två.

Thomas utgick från "tre hårda fakta":

- En ny situation för energikonsumtionen

- Energitillgångarna har svårt att hänga med

- Klimatpåverkan

Varför ar det blivit så?

Ekvationen är egentligen mycket enkel – en ökad befolkning med ökade välfärdsambitioner skapar ökad energikonsumtion. Nyckelordet är således "ökning". Mer BNP = ökat energibehov. De nya ekonomierna driver fram stegrad välfärd och därmed stegrad energikonsumtion. Och ändå har Kina ännu inte riktigt kommit igång….

Det finns inga "silverkulor" för att öka energitillgången. Det är ett stort mix av energikällor som måste mobiliseras för att möta den ökade efterfrågan. Viktigt också, noterade Thomas, är att energikonsumenterna kommer att ändra sitt beteende. Vi kommer att använda energi på ett annat sätt, med andra metoder, när priserna ökar och nya möjligheter öppnar sig.

Allt detta sker under de begränsningar som klimatpåverkan ger. Och som Thomas slog fast som ett odisputabelt faktum.

Utvecklingen måste därför ske efter två linjer.

Dels kommer vi att utnyttja alla tillgängliga energikällor i allt större utsträckning – från naturgas, kärnkraft, förnyelsebar energi, bioprodukter etc.

Dels ser vi en påverkan av konsumtionen – genom att kollektivtrafiken byggs ut, vi förändrar byggnaderna för att öka energieffektiviteten etc.

Olika insatser kräver olika perspektiv. Exempelvis har byggnader mycket lång livstid, liksom vattenkraftanläggningar och till en del kärnkraft och kolkraft. På det området innebär alltså beslut idag en påverkan på framtiden. Bilar däremot finns i den andra änden av livscykeln, de byts ut efter 10-20 år, där finns större handlingsutrymme.

Min tolkning av Thomas blir således följande:

I det första scenariot, "Scrabble/Gytter" ser vi en värld med energinationalism och ett reaktivt beteende, där aktörerna försöker säkra sin egen energiförsörjning, antingen för sig själva eller i koalition med andra, och världen blir en kamp om allt mer rara resurser.

Världen fungerar då, i bästa fall, som ett nollsummespel, i sämsta fall som ett minussummespel.

Här kommer perspektivet bli att lösa de kortsiktiga problemen först, exempelvis klämma i våra fordon andra drivmedel, men inom det existerande teknologiska systemet. Från en vätska till en annan….

I det andra scenariot, "Blueprint/Blåkopia", ser vi en värld av nya samarbetsmönster och proaktivitet, med accelererande insatser för att lösa det som egentligen är ett gemensamt problem. Drivkraften är oro över den egna försörjnings- och välfärdssituationen. Men lösningen är att försöka bygga nya institutioner, en ny plattform för mänsklighetens energiförsörjning.

Världen inriktar sig i så fall, i bästa fall, på att försöka skapa ett plussummespel, i sämsta fall på att försöka stå stilla genom att springa på ett annat sätt.

Här kommer perspektivet att bli mer långsiktigt, att satsa på det som spelar roll på sikt, och exempelvis hitta en övergång till en annan transportteknologi, exempelvis från vätska till elektricitet.

Slutsatsen är att det finns en "TINA" (There Is No Alternative) i energifrågans utmaningar, men ett "Window of Opportunity" inom detta ramverk. Det finns fortfarande möjligheter att ta beslut idag som gör tillvaron lättare längre fram.

Politiska val är avgörande. De kommande 5 åren är avgörande. Möjlighetens fönster finns fortfarande öppet. Så kan Shells omvärldsanalys sammanfattas.

Shells material finns utlagt på nätet och ett allmänt omdöme är att det inte bara är aktuellt för den som har speciella intressen på energiområdet, utan materialet tjänar också som en bra bakgrund för andra politiska frågeställningar om framtiden, från hur reseavdragen ska utformas till säkerhetspolitikens utmaningar.

Kommentera